Устав

Свалете устава от тук.

Съюзът на българските музикални и танцови дейци е вписан в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на СГС, фирмено дело № 16754 от 1993 г., партида № 1077, том ХVІІ, р. V, стр. 20 и пререгистриран с решение № 395 от 09.06.1999 г. Допълненията и измененията на този устав са приети въз основа на устава, приет на ХІІ извънреден конгрес на СБМТД през 1990 г., допълнен и изменен на ХІІІ извънреден конгрес на СБМТД през 1992 г., на ХІV редовен конгрес на СБМТД през 1993 г., на ХV редовен конгрес на СБМТД през 1997 г., на ХVІ извънреден конгрес на СБМТД през 1999 г., на ХVІІ редовен конгрес на СБМТД през 2002 г., на ХVІІІ редовен конгрес през 2005 г., на ХІХ редовен конгрес на СБМТД през 2009 г., на ХХ редовен конгрес през 2012 г. и на ХХI извънреден конгрес през 2015 г.

ГЛАВА ПЪРВА
І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1. Съюзът на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) е синдикално-творческа организация с нестопанска цел, доброволно обединяваща самостоятелни дружества, клубове, сдружения и други организационни форми на дейци в областта на музикалното и танцовото изпълнителско изкуство в Република България, които приемат устава и символиката му.
ЧЛЕН 2. Съюзът на българските музикални и танцови дейци е наследник на основания през 1901 г. Български музикален съюз – първата синдикално-творческа организация на музикантите в България, и е продължител на демократичните професионални традиции в българската музикална култура.
ЧЛЕН 3. (1) СБМТД, наричан за краткост в този устав „Съюзът“, е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл. 17 и чл. 18 от ЗЮЛНЦ (ДВ бр. 81/2000) и осъществява своята дейност в частна полза.
(2) Съставните дружества в Съюза имат право да се регистрират самостоятелно като юридически лица с нестопанска цел.
ЧЛЕН 4. Съюзът е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.
ЧЛЕН 5. Съюзът на българските музикални и танцови дейци е независим от политически партии, обществени и синдикални организации и движения, както и от органи на държавната и местната власт, от работодатели и организации на работодатели и се ръководи единствено от волята на своите членове, от Конституцията, законите на Република България и от своя Устав.
ЧЛЕН 6. (1) Основни принципи на Съюза са:

 1. доброволност на членуването;
 2. автономност и самоуправление;
 3. изборност и мандатност на ръководните органи и лица;
 4. равнопоставеност на членовете;
 5. демократичност при функционирането и контрол на членовете върху дейността му;
 6. солидарност в действията за защита на общите интереси;
 7. координация, взаимодействие, съгласуваност и подкрепа между всички структури на синдикалната система при реализацията на общата политика на СБМТД.

ІІ. МИСИЯ

ЧЛЕН 7. Като синдикална организация СБМТД защитава:

 1. правото на свободен труд, свободен избор на месторабота, професионално ориентиране, обучение и квалификация;
 2. осигуряването на заетост и социалното подпомагане на безработните;
 3. справедливост при оценката и заплащането на труда;
 4. авторските и сродните права на своите членове;
 5. правото на социално и здравно осигуряване на всички съюзни членове;
 6. правото на здравословни, безопасни и ергономични условия на труд и осигуряването на пълноценен отдих;
 7. равнопоставеност на държавни и общински културни институти и състави, както и на държавни и общински образователни центрове в областта на музикалното и танцово изкуство при ползване договореностите на браншовия колективен трудов договор.

ЧЛЕН 8. Като творческа организация СБМТД съдейства за:

 1. развитието на българската музикална култура и повишаването на ролята й в духовния живот на обществото.
 2. създаването на оптимални условия за пълноценна творческо-изпълнителска изява на своите членове, за документирането и популяризирането на артистичните им постижения, за повишаването на тяхната професионална квалификация;
 3. творческото развитие на музикалните институти, изграждането и ползването на необходимата материална база за музикалната култура;
 4. запазването и развитието на системата за общо музикално възпитание, както и на специализираното музикално образование у нас като основа за функционирането на професионалната музикална култура;
 5. формирането на механизми за финансирането на музикалната култура в Република България;
 6. защитата на авторските и изпълнителските права на своите членове.

IІІ. СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 9. (1) Седалището на СБМТД е в гр.София, община „Триадица“, бул. „Витоша“ № 12, ет. V.
(2) Съюзът притежава собствен знак и печат.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 10. (1) Основна цел на Съюза на българските музикални и танцови дейци е издигане ролята на българската музикална култура в обществения живот на страната.
(2) Основна задача е постигането на висок социален статус и обществен престиж на работещите в бранш „Музикално и танцово изкуство”.
(3) Утвърждава ценностите и механизмите на европейския социален модел.
(4) Съдейства за откриването и развитието на млади таланти.
(5) Разширява влиянието си и популяризира дейността си сред гражданското общество чрез съвместни действия с различни организации, институции, съюзи и сдружения.
ЧЛЕН 11. (1) СБМТД осъществява своите цели и предмет на дейност като:

 1. при необходимост организира и провежда протестни действия, включително и стачни;
 2. провежда собствена социална и стопанска дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 3. предлага на органи и институции, които имат право на законодателна инициатива, проекти за необходими нови закони и други нормативни актове и/или изменения в съществуващото законодателство и нормативна уредба;
 4. води преговори и сключва споразумения с държавни и общински институции, с работодатели и техните организации;
 5. предлага свои програми и искания при формирането и осъществяването на социалната, културната и музикалнообразователната политика;
 6. разработва и осъществява проекти в областта на синдикализма, музикалната култура, музикалното и танцово образование, изпълнителско изкуство и др.;
 7. организира и провежда или участва в организирането и провеждането на концерти, курсове, семинари, прегледи, фестивали, конкурси и други културни прояви;
 8. създава или участва в създаването на мрежи за контакти, обмен на информация и дейности по музикалното и танцово изпълнителско изкуство в страната и извън нея;
 9. участва в организирането, провеждането, издаването и разпространяването на културно-информационни или образователни програми и материали;
 10. издава специализирано списание за музикално и танцово изкуство „Музикални хоризонти“.

(2) Съюзът на българските музикални и танцови дейци, неговите дружества и сдружения имат право да установяват връзки и да сътрудничат със сродни организации у нас и в чужбина в интерес на реализирането на своите цели и задачи.
(3) СБМТД утвърждава ценностите и механизмите на европейския социален модел.
(4) СБМТД може да се конфедерира за общи дейности с други сродни организации. Решения за това се вземат от конгреса.
(5) Синдикатът разширява влиянието си сред гражданското общество чрез съвместни действия с различни организации, институции, съюзи и сдружения във връзка с реализацията на основните цели на СБМТД.

ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕН 12. (1) Редовни членове на Съюза на българските музикални и танцови дейци могат да бъдат всички дейци в областта на музикалното и танцовото изпълнителско изкуство – изпълнители, педагози, музиколози и други, както и технически, производствени, помощни и административни служители и работници, които работят в професионални музикални или танцови институции, ако не членуват в друг синдикат.
(2) Музикални и танцови дейци на работодателска длъжност не могат да членуват в дружеството към институцията, която ръководят. Те могат да членуват в дружества и сдружения, обединени на творчески принцип или да участват в работата на съответните дружества и сдружения като специалисти и експерти.
(3) Членството в Синдиката е доброволно, независимо от политически и религиозни убеждения, националност, етническа принадлежност, раса и пол.
(4) Редовните членове на Съюза не могат да членуват в друг синдикат.
(5) Музикалните и танцовите дейци, които не са на трудов договор, могат да членуват в самостоятелно дружество към СБМТД, приемането им за членове и прекратяването на членството им става по установения от устава ред.
(6) Членството в СБМТД се удостоверява по реда и условията на единен регистрационен режим и с членска книжка.
ЧЛЕН 13. (1) Приемането на членове в дружествата на СБМТД става с писмено заявление до съответното дружество. Решение за приемане, както и за изключване на даден член взема общото събрание на дружеството с обикновено мнозинство.
(2) Съюзните членове могат да продължат членството си в СБМТД и след своето пенсиониране.
ЧЛЕН 14. Редовните членове на СБМТД членуват в дружества, организирани на производствен или териториален принцип.
ЧЛЕН 15. Членовете на СБМТД имат следните права:

 1. да бъдат избирани в ръководните и контролните органи на СБМТД;
 2. да избират и да искат отзоваването на членовете на ръководните и контролните органи на СБМТД;
 3. да получават защита на своите законни права и интереси и безплатна юридическа консултация по въпроси, свързани с трудовоправните взаимоотношения, социалното и здравното осигуряване и подпомагане;
 4. да бъдат информирани за дейността на всички съюзни органи и да искат отчет за взетите решения и за изпълнението им;
 5. да участват в организираните от СБМТД срещи, дискусии и др., да обсъждат, да критикуват и да правят предложения по всички въпроси от дейността на Съюза;
 6. да бъдат подпомагани материално от СБМТД при тежко заболяване и/или при друга неотложна нужда;
 7. да ползват (включително и членовете на семействата им) базите за отдих на Съюза;
 8. да бъдат включвани в творчески командировки или в състава на делегации и работни групи, които Съюзът изпраща у нас или в чужбина.

ЧЛЕН 16. Редовните членове на СБМТД са длъжни:

 1. да спазват устава на Съюза и да плащат редовно членски внос;
 2. да спазват професионалната етика и да зачитат правата на другите членове;
 3. да работят за напредъка на музикалното и танцовото изкуство у нас;
 4. да участват дейно в живота на Съюза и да работят за издигането на неговия авторитет;
 5. да не членуват в други синдикални формирования в страната, в т. ч. и директно към КНСБ.

ЧЛЕН 17. Член на СБМТД, който не е платил членския си внос за повече от три месеца по неуважителни причини, се счита за напуснал.
ЧЛЕН 18. Редовните членове на СБМТД заплащат месечен членски внос в следния размер:

 1. безработните – 0.1 % от минималната работна заплата за страната;
 2. пенсионерите – 0.2 % от размера на получавана пенсия;
 3. останалите – 1 % от минималната работна заплата за страната;
 4. временно работещите в чужбина – 3 % от минималната работна заплата за страната.

ЧЛЕН 19. (1) Събраният членски внос се разпределя по следния начин:

 1. 30 процента остават за ползване от дружеството;
 2. 70 процента се превеждат в централата на СБМТД;
 3. средствата, превеждани в централата на СБМТД, се разходват за заплащане на членски внос в националните и международни конфедерации и мрежи, избрани и утвърдени от конгреса и за други разходи на Съюза, одобрени от Управителния съвет.

(2) Председателството се отчита за набраните и изразходвани средства пред Управителния съвет на СБМТД за всяка изминала отчетна година.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УСТРОЙСТВО

ЧЛЕН 20. (1) Основно звено в структурата на СБМТД е дружеството. То се изгражда в художественотворчески колективи или образователни институции, както и на териториален принцип.
(2) Дружеството на териториален принцип се създава от музикални или танцови дейци на свободна практика или от работещи в институтите, където няма дружества на Съюза.
(3) Членува се само в едно дружество.
ЧЛЕН 21. (1) Дружеството се създава по решение на общото събрание на учредителите (най-малко 5 души) и се регистрира от Председателството на СБМТД след представяне на учредителен протокол и попълнена регистрационна карта.
(2) Дружеството се разформира по решение на общото му събрание, взето с квалифицирано мнозинство от членския му състав.
(3) При системно неспазване на уставните изисквания дружеството може да бъде изключено от Съюза с решение на Управителния съвет на СБМТД.
ЧЛЕН 22. (1) Висш ръководен орган на дружеството е общото събрание. То се свиква от ръководството му не по-рядко от веднъж годишно или по искане на не по-малко от 1/4 от членовете му. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината му членове. То взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Ръководството на дружеството се състои от председател, един секретар и членове.
(3) Мандатът на ръководството на дружеството е тригодишен.
ЧЛЕН 23. (1) Дружествата се обединяват в сдружения по професионален или творчески (жанров) принцип. Всеки член има право на избор в кое дружество да членува.
(2) Сдружение се създава или разформира с решение, взето от конференция, в която участват председателите и секретарите на дружествата-учредители.
(3) Конференцията се свиква по решение на председателя на сдружението или по искане на 1/3 от дружествата.
(4) Конференцията избира от своя състав ръководство на сдружението – председател, секретар и членове.
(5) Мандатът на ръководството на сдружението е тригодишен.
(6) Сдружението се регистрира в състава на СБМТД с решение на Управителния съвет на СБМТД на базата на представен учредителен протокол и попълнена регистрационна карта.
(7) В своята дейност сдружението е автономно и в рамките на Устава на Съюза определя нормите и реда на вътрешния си живот в правилник, приет от общото му събрание и утвърден от Управителния съвет на СБМТД.
(8) Сдруженията провеждат отчетно-изборните си конференции след отчетно-изборните събрания на дружествата, но преди конгреса.
ЧЛЕН 24. (1) В областните градове и в музикалните институти, където има няколко дружества, влизащи в състава на различни сдружения, могат да се изградят регионални (за района) или учрежденски (за института) съвети с тригодишен мандат. Те координират общите дейности на дружествата в региона или в института и ги представляват пред работодатели, държавни и общински власти.
(2) Председателите на дружествата, влизащи в състава на регионалния или учрежденския съвет, образуват ръководството му. То избира от състава си председател и секретар.
(3) Регионалните съвети може да приемат и ротационния принцип на ръководство – всички председатели на дружествата за определен период и по определен ред да бъдат техни председатели.

ГЛАВА ПЕТА
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 25. Ръководни органи на Съюза на българските музикални и танцови дейци са:

 1. Конгрес на СБМТД;
 2. Управителен съвет (УС) на СБМТД;
 3. Председателство на СБМТД;
 4. Председател на СБМТД.

ЧЛЕН 26. (1) Конгресът на Съюза на българските музикални и танцови дейци е негов висш орган и се провежда на 3 (три) години. Свикването му, предложението за дневен ред, нормите на представителство и редът за избиране на делегатите се решават от Управителния съвет на Съюза и се обявяват най-малко 2 (два) месеца преди провеждането на конгреса. Председателството организира цялостната подготовка на конгреса.
(2) Управителният съвет може да свика и извънреден конгрес на СБМТД, ако:

 1. решението за това се приеме от неговите членове с квалифицирано мнозинство при присъствие на 50 % + 1 от състава му;
 2. е предложено от Председателството или от отделен негов член при спазване на условията на чл. 26, ал. 1, т. 1;
 3. е постъпило писмено искане на 1/3 от членовете на СБМТД;
 4. е постъпило писмено искане на Контролния съвет на СБМТД до Управителния съвет.

(3) При решение за свикване на извънреден конгрес се спазва срокът за свикването му, предложението за дневен ред, нормите на представителство и редът за избиране на делегатите, посочен в чл. 26, ал. 1.
ЧЛЕН 27. (1) Конгресът е легитимен, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати. Ако те са по-малко, конгресът се отлага с един час, след което започва работа по обявената програма, независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Решенията си конгресът взема с тайно гласуване и с обикновено мнозинство, освен ако реши друго. Решенията са законни, ако са гласували повече от половината от присъстващите делегати.
(3) Всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощно. Делегатът се избира само от дружеството, в което членува, с изключение на председателя, заместник-председателите на СБМТД, които са делегати по право.
(4) Делегатът няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, до неговия съпруг (съответно съпруга), неговите възходящи и низходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.
(5) На конгреса могат да присъстват и гости, но без право на глас. Те не могат да бъдат повече от 15 % от броя на делегатите.
(6) Председателят на СБМТД открива конгреса и предлага неговото ръководство.
(7) За заседанията на конгреса се води пълен протокол, който в четиринадесетдневен срок се преподписва от всички председателстващи заседанията и се проверява от Контролния съвет на СБМТД.
ЧЛЕН 28. Конгресът на Съюза на българските музикални и танцови дейци:

 1. обсъжда дейността на Съюза и на Контролния съвет на СБМТД след последния конгрес, включително отчетите на Управителния съвет на СБМТД и на Контролния съвет на СБМТД, приема решения по тях и определя насоките на бъдещата работа;
 2. прави допълнения и изменения в устава на СБМТД;
 3. решава конфедериране с други синдикални организации за съвместни действия или одобрява решения на Управителния съвет за това;
 4. избира председател, който е и председател на Управителния съвет, и по предложение на избрания председател, за да се спази екипния принцип, до 6 (шест) заместник-председатели. Председателят се избира от конгреса с обикновено мнозинство от присъстващите делегати. Ако никой от кандидатите не събере обикновено мнозинство, се прави второ гласуване, на което за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове. Председателят на СБМТД не може да бъде избиран за повече от 2 (два) поредни мандата;
 5. избира председател и членове на Контролния съвет.

ЧЛЕН 29. (1) Управителният съвет на СБМТД ръководи дейността на Съюза между конгресите.
(2) В състава на Управителния съвет се включват:

 1. председателят и заместник-председателите на СБМТД;
 2. председателите на сдружения;
 3. председателите на дружества.

ЧЛЕН 30. (1) Управителният съвет заседава най-малко 2 (два) пъти в годината. Заседанията му се свикват и ръководят от председателя на СБМТД. Те са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. В случай, че присъстващите са по-малко, заседанието се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите.
(2) Извънредно заседание на Управителния съвет на СБМТД може да се свика по искане на 1/3 от състава му или на председателя на Контролния съвет на СБМТД.
(3) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието. На заседанията се водят протоколи, които се вписват в специална книга и се съхраняват в касата на Съюза.
(4) Член на Управителния съвет на СБМТД отпада от състава му след проведени избори в дружеството, в което членува или в съответното сдружение, което представлява. Председателят и заместник-председателите на СБМТД могат да бъдат отзовавани предсрочно и по решение на извънреден конгрес.
ЧЛЕН 31. Управителният съвет на СБМТД:

 1. обсъжда и приема програми, планове и други документи за изпълнение на задачите, произтичащи от решения на съюзния конгрес;
 2. решава свикването на редовен и извънреден конгрес и обсъжда основните му документи, разработени от Председателството;
 3. обсъжда мерки за пълноценното използване и стопанисване на имуществото на СБМТД;
 4. приема счетоводните отчети и баланси на СБМТД;
 5. утвърждава структурата, щата и бюджета на административно-обслужващите звена на СБМТД;
 6. има право да кооптира временни заместници на избрани от конгреса, но отпаднали членове на Контролния съвет на СБМТД;
 7. решава спорове, възникнали между сдруженията;
 8. взема решения и по други въпроси, свързани с текущата дейност на СБМТД, които не са от изключителната компетентност на конгреса на Съюза;
 9. има право да избере временни заместници на избрани от конгреса, но отпаднали членове на Председателството или на Контролния съвет на СБМТД; промяната в състава на Председателството или на Контролния съвет не налагат свикване на извънреден конгрес, ако е извършена с квалифицирано мнозинство от 2/3 от списъчния състав на Управителния съвет, изрично е подчертан временният характер на длъжността и заемащият удовлетворява критериите на Управителния съвет за компетентност и съответствие с поста.

ЧЛЕН 32. (1) Председателството е колективен оперативен орган за ръководство на СБМТД между заседанията на Управителния съвет на Съюза. То заседава не по-малко от 2 (два) пъти месечно и организира изпълнението на всички решения на конгреса на СБМТД и на Управителния съвет на СБМТД
(2) Съставът на Председателството включва:

 1. председателят и заместник-председателите на СБМТД;
 2. главният секретар, главният счетоводител и юрисконсултът на СБМТД участват в заседанията на Председателството без право на глас.

(3) Когато се разглеждат важни въпроси, свързани с някои дружества или сдружения, в състава на Председателството може да се включват с право на глас техните председатели.
(4) Връзката на Председателството с вътрешните съюзни оганизационни структури се осъществява чрез щатни секретари, които се назначават чрез конкурс с длъжностна характеристика, утвърдена от Председателството.
(5) Председателят и заместник-председателите на СБМТД не могат да участват в ръководствата на партии и политически движения.
ЧЛЕН 33. (1) Председателят на СБМТД (той е и председател на Управителния съвет):

 1. се избира за срок от 3 (три) години:
 2. представлява СБМТД пред всички юридически и физически лица, както и пред съдебните органи;
 3. отговаря за изпълнението на решенията на конгреса и на УС на СБМТД;
 4. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и на Председателството на СБМТД;
 5. утвърждава ежегодно финансовата сметка и щатното разписание на СБМТД след приемането им от Управителния съвет;
 6. утвърждава длъжностни характеристики на щатните служители на СБМТД в качеството си на техен работодател;
 7. назначава и освобождава щатния персонал на Съюза, в т. ч. главния секретар, главния редактор и юрисконсулта след решение на Председателството;
 8. определя един от заместник-председателите за първи и може да възложи някои от своите функции на заместник-председателите;
 9. има право да формира работни групи от специалисти по отделни въпроси и да ги кани на заседания на ръководни органи на Съюза;
 10. подписва всички видове договори от името на СБМТД;
 11. организира и ръководи, подпомаган от заместник-председателите и главния секретар, оперативната дейност на СБМТД.

ЧЛЕН 34. (1) Заместник-председателите на СБМТД подпомагат председателя в осъществяване на цялостната дейност на Съюза.
(2) Разпределението на работата между заместник-председателите на СБМТД се утвърждава от Председателството на Съюза по предложение на Председателя на СБМТД.
ЧЛЕН 35. (1) Главният секретар е щатен. Той се назначава и се освобождава от председателя на СБМТД след проведен конкурс и утвърдена длъжностна характеристика.
(2) Главният секретар ръководи цялостната организационна, административна и стопанска дейност на СБМТД.
(3) Главният секретар е пряко подчинен на председателя на Съюза и отчита своята дейност пред него и пред Председателството на СБМТД.
ЧЛЕН 36. (1) Контролният съвет на СБМТД се избира от конгреса на Съюза и се отчита пред него. Той е петчленен и се ръководи от председател.
(2) Контролният съвет на СБМТД:

 1. осъществява контрол върху всички ръководни органи на Съюза за изпълнение на конгресните решения и за спазване на устава на СБМТД;
 2. преди всеки конгрес или при необходимост привлича експерт-счетоводител за цялостна финансова проверка на Съюза след решение на Председателството;
 3. разглежда спорове, възникнали между сдружения, дружества, Председателството и Управителния съвет по конкретни въпроси и решения;
 4. прави предложения пред съответните ръководни органи на Съюза за отстраняване на констатирани нарушения.

(3) Председателят на Контролния съвет на СБМТД свиква и ръководи заседанията му. Той не може да бъде член на ръководство в структура на СБМТД.
(4) Председателят или определен от него член на Контролния съвет на СБМТД участва по право в заседанията на Управителния съвет без право на глас.
ЧЛЕН 37. Право да бъде избиран за председател, заместник-председател и главен секретар на СБМТД, за председател и секретар в дружествата и сдруженията и за председател и член на Контролния съвет на СБМТД има всеки член на Съюза.

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛЕН 38. (1) Съюзът на българските музикални и танцови дейци притежава недвижимо имущество, предоставено му от държавата или придобито от дарения и на собствени основания.
(2) Съюзът на българските музикални и танцови дейци има свои печатен орган – списание „Музикални хоризонти“ и организира издаването на специализирана литература.
(3) Към СБМТД е създадена библиотека, която се стопанисва, попълва и ползва съобразно правилник, утвърден от Управителния съвет.
(4) СБМТД присъжда наградите „Златна лира“, „Сребърна лира“, „Бронзова лира“ и „Златна значка“, съгласно утвърден статут.
ЧЛЕН 39. Движимото имущество и паричните средства на СБМТД се формират въз основа на приходи от:

 1. членски внос;
 2. субсидии, дарения, завещания, вещни права;
 3. разрешена от закона стопанска дейност;
 4. други източници.

ЧЛЕН 40. (1) По предложение на председателя на Съюза Председателството формира годишния бюджет за приходите и разходите, който се утвърждава от Управителния съвет на Съюза и се отчита пред него.
(2) Имуществото на СБМТД се управлява от ръководните органи на Съюза съгласно законите на страната и този Устав, като ръководните органи се отчитат пред конгреса.
(3) Финансовата дейност и отчетност се извършва по ред, установен от съответната нормативна уредба в страната и се докладва пред Председателството всяко тримесечие от главния счетоводител.

ГЛАВА СЕДМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 41. Въпросите, които не са уредени с този устав, се решават от Управителния съвет на Съюза на българските музикални и танцови дейци с квалифицирано мнозинство в съгласие със законите и нормативните актове на страната.
ЧЛЕН 42. Този устав е приет и подписан от делегатите на ХІХ редовен конгрес на СБМТД през 2009 г. и подлежи на вписване за промени в регистъра на фирменото отделение на СГС по реда, определен в ЗЮЛНЦ (ДВ, бр. 81/2000 г.).