Председател

ЧЛЕН 33. (1) Председателят на СБМТД (той е и председател на Управителния съвет):

 1. се избира за срок от 5 (пет) години:
 2. представлява СБМТД пред всички юридически и физически лица, както и пред съдебните органи;
 3. отговаря за изпълнението на решенията на конгреса и на Управителния съвет на СБМТД;
 4. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и на Председателския съвет на СБМТД;
 5. утвърждава ежегодно финансовата сметка и щатното разписание на СБМТД след приемането им от Управителния съвет;
 6. утвърждава длъжностни характеристики на щатните служители на СБМТД в качеството си на техен работодател;
 7. назначава и освобождава щатния персонал на Съюза, в т. ч. главния секретар, главния редактор и юрисконсулта след решение на Председателския съвет;
 8. определя един от заместник-председателите за първи и може да възложи някои от своите функции на заместник-председателите;
 9. има право да формира работни групи от специалисти по отделни въпроси и да ги кани на заседания на ръководни органи на Съюза;
 10. подписва всички видове договори от името на СБМТД;
 11. организира и ръководи, подпомаган от заместник-председателите и главния секретар, оперативната дейност на СБМТД.

          (2) Председател на СБМТД може да бъде всеки негов член, който:

 1. има не по-малко от 4 (четири) години непрекъснато членство в СБМТД към датата на избора;
 2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не е навършил 65 (шестдесет и пет) години към датата на избора;
 4. е делегат на съответния конгрес.

Станислав Почекански


Роден в София, България. Завършва Средното музикално училище „Любомир Пипков“ – София с пълно отличие и медал на Министерството на просветата на България. През 1993 г. с пълно отличие завършва и Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“, в класа по цугтромбон на проф. д-р Димитър Момчилов. През 1992 г. участва в майсторския курс на проф. Франц Вайлнхамер в Исерлон, Германия. През 1995 г. завършва двегодишна специализация по цугтромбон в майсторския клас на проф. д-р Димитър Момчилов, а през 1996 г. – двегодишна специализация по камерна музика в майсторския клас на проф. Костадин Чилев в Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“.

През 1996 г. специализира в Chicago Symphony Orchestra, Chicago Chamber Musicians и De Paul University в Чикаго, САЩ.

Завършил е курс по  по Арт мениджмънт в Amsterdam University, Амстердам, Холандия.

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, с три специализации и придобита юридическа правоспособност.

От 1990 г. до 1993 г. е първи тромбонист на Академичния симфоничен оркестър на Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“. В периода 1996-2009 г. е солист-водач на тромбоновата група в Оркестъра на Националната опера и балет – София. Бил е солист на камерни и симфонични оркестри в България и в чужбина.

От 1993 г. е преподавател по цугтромбон и камерна музика в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София, а от 1994 г. – асистент в катедра „Медни духови и ударни инструменти“ в Инструменталния факултет на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Негови ученици и студенти са награждавани многократно на престижни национални и международни конкурси.

Лауреат е на Четвъртия национален конкурс за камерна музика „Златната Диана“ – Ямбол, 1986 г. и един от създателите на камерен ансамбъл „Академик брас“. Носител е на Наградата за високи педагогически постижения от Международния конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика “M.A.G.I.C.” – Бургас, 2001 г., 2007 г., 2013 г., 2015 г. и от Националния конкурс за инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“ – Провадия, 2014 г. През 2014 г. е председател на журито на Петия международен конкурс за камерна музика в Кавадарци, Македония. В същия конкурс през ноември 2018 г. неговите ученици печелят най-високото отличие Gran Prix.

Член е на International Trombone Association и на Historic Brass Society в Ню Йорк, САЩ.

Избран е за Председател на XXI Извънреден Конгрес и на XXII Редовен Конгрес на СБМТД.