Конгрес

ЧЛЕН 26. (1) Конгресът на Съюза на българските музикални и танцови дейци е негов висш орган и се провежда на 3 (три) години. Свикването му, предложението за дневен ред, нормите на представителство и редът за избиране на делегатите се решават от Управителния съвет на Съюза и се обявяват най-малко 2 (два) месеца преди провеждането на конгреса. Председателството организира цялостната подготовка на конгреса.
(2) Управителният съвет може да свика и извънреден конгрес на СБМТД, ако:

  1. решението за това се приеме от неговите членове с квалифицирано мнозинство при присъствие на 50 % + 1 от състава му;
  2. е предложено от Председателството или от отделен негов член при спазване на условията на чл. 26, ал. 1, т. 1;
  3. е постъпило писмено искане на 1/3 от членовете на СБМТД;
  4. е постъпило писмено искане на Контролния съвет на СБМТД до Управителния съвет.

(3) При решение за свикване на извънреден конгрес се спазва срокът за свикването му, предложението за дневен ред, нормите на представителство и редът за избиране на делегатите, посочен в чл. 26, ал. 1.
ЧЛЕН 27. (1) Конгресът е легитимен, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати. Ако те са по-малко, конгресът се отлага с един час, след което започва работа по обявената програма, независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Решенията си конгресът взема с тайно гласуване и с обикновено мнозинство, освен ако реши друго. Решенията са законни, ако са гласували повече от половината от присъстващите делегати.
(3) Всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощно. Делегатът се избира само от дружеството, в което членува, с изключение на председателя, заместник-председателите на СБМТД, които са делегати по право.
(4) Делегатът няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, до неговия съпруг (съответно съпруга), неговите възходящи и низходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.
(5) На конгреса могат да присъстват и гости, но без право на глас. Те не могат да бъдат повече от 15 % от броя на делегатите.
(6) Председателят на СБМТД открива конгреса и предлага неговото ръководство.
(7) За заседанията на конгреса се води пълен протокол, който в четиринадесетдневен срок се преподписва от всички председателстващи заседанията и се проверява от Контролния съвет на СБМТД.
ЧЛЕН 28. Конгресът на Съюза на българските музикални и танцови дейци:

  1. обсъжда дейността на Съюза и на Контролния съвет на СБМТД след последния конгрес, включително отчетите на Управителния съвет на СБМТД и на Контролния съвет на СБМТД, приема решения по тях и определя насоките на бъдещата работа;
  2. прави допълнения и изменения в устава на СБМТД;
  3. решава конфедериране с други синдикални организации за съвместни действия или одобрява решения на Управителния съвет за това;
  4. избира председател, който е и председател на Управителния съвет, и по предложение на избрания председател, за да се спази екипния принцип, до 6 (шест) заместник-председатели. Председателят се избира от конгреса с обикновено мнозинство от присъстващите делегати. Ако никой от кандидатите не събере обикновено мнозинство, се прави второ гласуване, на което за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове. Председателят на СБМТД не може да бъде избиран за повече от 2 (два) поредни мандата;
  5. избира председател и членове на Контролния съвет.