Кристална лира

Съюзът на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) и „Кантус Фирмус“ АД присъждат ежегодно награди за върхови постижения в областта на българското музикално и танцово изкуство.

Наградите са учредени през 1997 г. с цел отличаване на върховите творчески постижения през изминалия концертен сезон / учебна година в областта на музикалното и танцовото изкуство в България.

Съорганизатори на наградите „Кристална лира“ са СБМТД и „Кантус Фирмус“ АД.

Наградите за върхови постижения в областта на музикалното и танцовото изкуство в България представляват кристална статуетка и грамота.

Наградите „Кристална лира“ се присъждат в следните категории:

 1. Оперно изкуство
 2. Оперетно изкуство и мюзикъл
 3. Музикален фолклор
 4. Танцов фолклор
 5. Поп и рок музика
 6. Педагог
 7. Инструменталист
 8. Постановъчен екип
 9. Балетно изкуство
 10. Джаз
 11. Оркестрово изкуство
 12. Хорово изкуство
 13. Млад изпълнител
 14. Диригент
 15. Камерен ансамбъл
 16. Музикална критика и публицистика
 17. Духов оркестър
 18. Звук и звуков дизайн
 19. Мениджмънт в музикалното и танцовото изкуство.

Наградите „Кристална лира“ са индивидуални или колективни.

Не е задължително всяка година да се присъждат всички предвидени награди.

РЕД ЗА НОМИНАЦИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

За определяне на номинациите се формират 19 (деветнадесет) жанрови комисии в съответните категории.

Всяка от жанровите комисии се състои от председател и членове – общо 5 (пет) души, специалисти в съответната област.

В състава на всяка от жанровите комисии участва представител на Председателския съвет на СБМТД.

Председателите и членовете на жанровите комисии се определят от ръководствата на СБМТД и на „Кантус Фирмус“ АД в началото на всеки творчески сезон, за който ще бъдат определяни наградите. За творчески сезон / учебна година се счита периодът от 1 септември на предходната година до 31 август на текущата година.

Жанровите комисии определят до 3 (три) номинации чрез тайно гласуване. Решенията са редовни и валидни, ако при обсъждането в работата на жанровата комисия са взели участие най-малко 3 (трима) от състава на комисията. При еднакъв резултат за двама кандидати председателят на комисията има право на два гласа. Ако в жанровата комисия постъпи предложение за обсъждане на постижения на член от комисията, последният отпада от нея. На негово място ръководството на СБМТД избира друг член.

Резултатите от работата на комисиите се протоколират от административен секретар на СБМТД.

Комисиите обсъждат предложенията, изпратени от:

 1. Институти в областта на музикалното и танцовото изкуство, дружества на СБМТД, обществени организации, отдели „Култура“ при общините – не повече от 1 (едно) предложение в отделна категория;
 2. „Кантус Фирмус“ АД и медиите;
 3. Отделни музикални и танцови дейци.

Предложенията за номинации се изпращат на e-mail адреса на СБМТД не по-късно от 26 септември на текущата година. След изтичане на срока за подаване на документи предложения не може да се подават, включително и по време на заседанията на комисиите.

Всяко предложение трябва да съдържа следните документи и материали в електронен вид: а) представяне (описание) на конкретното върхово постижение през изминалия творчески сезон / учебна година; б) кратка творческа биография на твореца или колектива – до 2 (две) страници (до 3600 знака); в) аудио и/или видеоматериал с високо качество и резолюция (1080p, Full HD) и/или линк към материалите в облачно пространство и/или друг доказателствен материал; г) снимков материал с високо качество и резолюция (1080p, Full HD); д) адрес за кореспонденция, телефон, e-mail адрес на кандидата.

Предложенията, които не отговарят на изискванията (без пълен набор от документи и материали), няма да се разглеждат от жанровите комисии.

Наградите „Кристална лира“ се присъждат за върхови постижения, реализирани в България от български творци.

Своите предложения със съответните мотиви жанровите комисии представят на Централна комисия.

Председател на Централната комисия на наградите „Кристална лира“ е Председателят на СБМТД. Заместник-председател на Централната комисия е Изпълнителният директор на „Кантус Фирмус“ АД.

Централната комисия се състои от 25 (двадесет и пет) члена – председател, заместник-председател, председатели на жанровите комисии, заместник-председатели на СБМТД, които не са председатели на жанрови комисии, представител на Министерството на културата, представител на Столичната община, представител на Българското национално радио, представител на Българската национална телевизия.

Съорганизаторите съставят списък на членовете на Централната комисия за всяко издание на наградите.

На основание номинациите на жанровите комисии, Централната комисия определя чрез тайно гласуване лауреатите на наградите „Кристална лира“.

При еднакъв резултат за двама кандидати Председателят на Централната комисия има право на два гласа.

Наградата във всяка категория се присъжда на номинацията, която при тайно гласуване е получила обикновено мнозинство от действително подадените гласове.

Ако никоя от номинациите не получи обикновено мнозинство, се провежда ново тайно гласуване между класираните на първите две места. Наградата се присъжда на тази номинация, която е събрала обикновено мнозинство от действително подадените гласове. Ако никоя от двете номинации не получи обикновено мнозинство, награда в съответната категория не се присъжда.

Решенията на Централната комисия са редовни и валидни, ако присъстват 50% + 1 от състава й.

Съорганизаторите имат право да връчат по 1 (една) специална награда.

По решение на Централната комисия може да се връчат до 2 (две) извънредни награди за цялостен принос.

Министърът на културата по право връчва 1 (една) специална награда за цялостно творчество.

Съорганизаторите присъждат награда на публиката чрез гласуване по електронен път. Гласуването за наградата се извършва на сайта на СБМТД за посочените от жанровите комисии номинирани кандидати в периода 20-30 октомври на текущата година. Наградата се присъжда на номиниран кандидат, който спечели максимален брой гласове.

Ако някой член на Централната комисия е номиниран за награда, той отпада от състава на комисията, като на негово място съорганизаторите определят нов член.

Заседанието на Централната комисия за присъждане на наградите „Кристална лира“ се провежда в деня на връчването им. Резултатите от заседанието не се огласяват до началото на церемонията и се съобщават в момента на връчването на наградата във всяка от деветнадесетте категории. Участниците в Централната комисия, както и техническият състав, подпомагащ заседанието на Централната комисия и/или оформящ протокола от същото заседание, представителят на Контролния съвет на СБМТД и комисията по преброяването подписват декларация, с която се задължават да не разгласяват резултатите от заседанието по присъждане на наградите „Кристална лира“.

Ритуалът по връчването на наградите се извършва в тържествена обстановка и по специално разработен сценарий.

Средствата, необходими за цялостната реализация на наградите „Кристална лира“, се набират от съорганизаторите и от спонсори и меценати. Министерството на културата участва с експертна помощ и финансова субсидия.

Настоящият Статут на наградите „Кристална лира“ може да се променя при следващите издания по предложение на съорганизаторите.