XXII редовен конгрес на СБМТД

Управителният съвет (УС) на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 26, ал. 1 от Устава на СБМТД и чл. 31, т. 2 от Устава на СБМТД, свиква XXII редовен конгрес на СБМТД на 29 и 30 септември 2018 г. от 10,00 часа в зала „Европа“, Конгресен център „Глобус“ – София, пл. „Македония“ № 1, ет. 2, сградата на КНСБ при следния дневен ред:

  1. Избор на комисии и доклад на Мандатната комисия.
  2. Отчет за дейността на ръководството и Контролния съвет на Съюза на българските музикални и танцови дейци, разисквания по докладите.
  3. Освобождаване на действащите Управителен съвет, Председателство и Контролен съвет на Съюза на българските музикални и танцови дейци.
  4. Избор на ръководни органи.
  5. Приемане на промени в Устава на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от Устава на СБМТД, Конгресът ще се проведе същия ден от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.