Управителен съвет

ЧЛЕН 29.

(1) Управителният съвет на СБМТД ръководи дейността на Съюза между конгресите.

(2) В състава на Управителния съвет се включват:

 1. председателят и заместник-председателите на СБМТД;
 2. председателите на сдружения;
 3. председателите на дружества.

ЧЛЕН 30.

(1) Управителният съвет заседава най-малко 2 (два) пъти в годината. Заседанията му се свикват и ръководят от председателя на СБМТД. Те са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на УС. В случай, че присъстващите са по-малко, заседанието се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите.

(2) Извънредно заседание на УС на СБМТД може да се свика по искане на 1/3 от състава му или на председателя на Контролния съвет на СБМТД.

(3) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието. На заседанията се водят протоколи, които се вписват в специална книга и се съхраняват в касата на Съюза.

(4) Член на УС на СБМТД отпада от състава му след проведени избори в дружеството, в което членува или в съответното сдружение, което представлява. Председателят и заместник-председателите на СБМТД могат да бъдат отзовавани предсрочно и по решение на извънреден конгрес.

ЧЛЕН 31.

Управителният съвет на СБМТД:

 1. обсъжда и приема програми, планове и други документи за изпълнение на задачите, произтичащи от решения на съюзния конгрес;
 2. решава свикването на редовен и извънреден конгрес и обсъжда основните му документи, разработени от Председателството;
 3. обсъжда мерки за пълноценното използване и стопанисване на имуществото на СБМТД;
 4. приема счетоводните отчети и баланси на СБМТД;
 5. утвърждава структурата, щата и бюджета на административно-обслужващите звена на СБМТД;
 6. има право да кооптира временни заместници на избрани от конгреса, но отпаднали членове на Контролния съвет на СБМТД;
 7. решава спорове, възникнали между сдруженията;
 8. взема решения и по други въпроси, свързани с текущата дейност на СБМТД, които не са от изключителната компетентност на конгреса на Съюза;
 9. има право да избере временни заместници на избрани от конгреса, но отпаднали членове на Председателството или на Контролния съвет на СБМТД; промяната в състава на Председателството или на Контролния съвет не налагат свикване на извънреден конгрес, ако е извършена с квалифицирано мнозинство от 2/3 от списъчния състав на Управителния съвет, изрично е подчертан временният характер на длъжността и заемащият удовлетворява критериите на Управителния съвет за компетентност и съответствие с поста.