Конкурс за длъжността „Главен секретар“ на СБМТД

Обявата е публикувана във в. Телеграф и в. Труд от 15 декември 2017! 

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ (СБМТД), на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 35, ал. 1 от Устава на СБМТД, обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен секретар“ на СБМТД. Място на работа: гр. София, пл. „Македония“ № 1, ет. 16, офис на СБМТД.

Главният секретар ръководи цялостната организационна, административна и стопанска дейност на СБМТД; организира, координира и осигурява функционирането на администрацията на СБМТД и всички други дейности съгласно определените в Устава на СБМТД права и задължения.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от област на висше образование „изкуства“, професионално направление „музикално и танцово изкуство“;
 • да владее писмено и говоримо английски език; да има компютърни умения;
 • да има практически опит в областта на администрацията;
 • да познава Кодекса на труда, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Браншовия колективен трудов договор „Музикално-сценични изкуства“, Устава на СБМТД и вътрешните нормативни актове на СБМТД;
 • да притежава комуникативност, организираност, отговорност, лоялност, честност;
 • да има умение за работа в екип и да е член на СБМТД.

Конкурсът ще се проведе по следния начин:

 • компютърно набиране и коригиране на текст;
 • компютърно записване на текст под диктовка;
 • създаване на текст за конкретен документ и събеседване с кандидатите.

Необходими документи: молба за участие в конкурса:

 • автобиография – европейски формат;
 • документ за самоличност – оригинал и копие;
 • документ за завършено образование – оригинал и копие; документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата (трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП-3) – оригинал и копие;
 • свидетелство за съдимост;
 • документ за медицински преглед;
 • документ, удостоверяващ владеенето на английски език – оригинал и копие.

Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване от съответните компетентни органи в Република България.

Документите за участие в конкурса се подават лично в офиса на СБМТД в гр. София, пл. „Македония“ № 1, ет. 16, в срок от 1 (един) месец от датата на публикуването на обявлението.

За справки: +359 898 677 269 – Златка Чолакова.