Заседание на отрасловия съвет

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 23.02.2016 Г. В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На 23.02.2016г. в Министерството на културата се проведе Отраслов съвет, на който присъстваха заместник-министърът на културата Боил Банов, главният секретар на Министерството г-н Стоян Стоянов и представители на синдикатите от различните браншове.

Съгласно дневният ред бяха разгледани проблемите в Бранш „Музикално-сценични изкуства и театър“,като бе поискана информация относно ПМС от 10.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти и ПМС № 380 за изпълнение на държавния бюджет. Бяха обсъдени варианти за финансово стабилизиране на държавните културни институти, изпаднали в т.нар. „дългова криза“. От страна на Министерството на културата бе декларирано, че ще се покрият натрупаните от културните институти до края на 2015 г. задължения. Ясно беше заявено, че целта е балансиране на системата и нейното развитие, а не закриване или трансформиране на институти.

СБМТД представи пред зам. министър Боил Банов някои забележки, които имаше след запознаването с новата Методика от 22.02.2016 г. за финансиране на театрите. След направените разяснения относно промяната на някои параметри на Методиката, стана ясно, че това е направено с цел запазване на баланса и сигурността на финансирането. От представителите на Министерство на култура се заяви готовност за диалог по спорните точки и разискване на аргументирани предложения.

Обсъдиха се принципните различия по някои клаузи от БКТД и възможности за тяхното преодоляване. Предложено бе насрочване на дата за подписване на БКТД 2016 г. в бранш „Музика и танц“ непосредствено след Националния празник на Република България – 3 март.

Представителите на бранш „Музеи и галерии“ в т.ч. и Българска национална филмотека поставиха питания: как точно, по какви критерии са разпределени и колко са допълнителните субсидирани бройки за държавните музеи и галерии. Как ще бъдат разпределени в края на годината останалите неразпределени средства и ще бъде ли променено финансирането на Българската национална филмотека, която е единственият държавен културен институт с национално значение, отговорен за опазване, съхранение и разпространение на аудио-визуалното наследство на страната.

От бранш „Читалища и библиотеки“ бяха отправени питания относно: въвеждане на новите стандарти за библиотечно-информационно обслужване и единен софтуер, подпомагане от държавата на дигитализацията на библиотеките, даване на достъп на обществените библиотеки до външна платена база данни, с което да се повиши качеството на обслужване.

Отрасловият съвет премина в конструктивен тон и добронамерена диалогичност при зачитане равнопоставеността на партньорите.